Konkurs „Moja ulubiona postać bajkowa – kukiełka”

Regulamin

  1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Biblioteka szkolna.

  1. CELE KONKURSU:

Ø popularyzacja literatury dziecięcej,

Ø propagowanie idei czytania wśród dzieci,

Ø doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,

Ø rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,

Ø zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

  1. TEMATYKA KONKURSU:

Ø Zadaniem uczestników jest wykonanie kukiełki przedstawiającej

bohatera z ulubionej bajki.

Ø Praca powinna mieć formę przestrzenną. Do wykonania kukiełki można wykorzystać np. drewnianą łyżkę kuchenną.

  1. WARUNKI KONKURSU:

Ø Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.

Ø Do wykonanej kukiełki należy przymocować metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje:

  • imię i nazwisko autora pracy,
  • klasa
  • imię i nazwisko autora oraz tytuł bajki, z której pochodzi,

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych. Prace nie będą zwracane.

  1. TERMINY I MIEJSCA:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 15 grudnia 2023 r.    

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 20 grudnia 2023 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i fanpage biblioteki szkolnej.

 OCENA:

Komisja Konkursowa oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:

Ø zgodność pracy z tematem konkursu,

Ø ogólne wrażenie artystyczne,

Ø dobór i wykorzystanie materiałów,

Ø wkład pracy, samodzielność wykonania,

Ø walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka) oraz estetyka wykonania,

Ø oryginalność i pomysłowość.

  1. NAGRODY:

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy.

Nagroda główna: rodzinna zręcznościowa gra planszowa Trefl Zig Zap.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik zgadza się na eksponowanie prac na wystawie w bibliotece oraz na wykorzystanie wizerunku laureatów konkursu na stronie internetowej szkoły i fanpage biblioteki.

Uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.