Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2aug.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1

e-mail: admin@sp2aug.pl

tel./fax 87 643 28 55

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·      
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

·       – zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,

·      – brakuje ostrzeżeń o automatycznym otwarciu nowego okna w przeglądarce,

·      filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·       – zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • Na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
  • Nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
  • Na stronie jest wyszukiwarka treści.
  • Zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.
  • Przy powiększeniu rozmiaru strony do 200% utrzymana jest jej funkcjonalność.
  • Zawartość strony pozostaje czytelna niezależnie od orientacji ekranu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Czerwińska 
e-mail: 
m.czerwinska@sp2aug.pl 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych wustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: 
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1.     Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia: główne wejście znajdujące się od strony parkingu szkolnego i jedno
przy części administracyjnej budynku. W wypadku tego wejścia nie ma ograniczenia w postaci schodów. Wejścia te są  ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 700 do1630. Dodatkowo  w budynku znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne: od frontu przy ul. Ragrodzkiej1, na boisko ( oba to wyjścia z wysokiego
parteru), oraz wyjście z sali gimnastycznej bezpośrednio na boisko szkolne.  Żadne z wejść nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

2.     Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3.     Budynek składa się z: piwnicy użytkowej, parteru oraz dwóch pięter. Częścią parteru i dwóch pięter jest
korytarz. Na jego dwóch końcach znajdują się dwie klatki schodowe. Wyjątkiem jest piwnica użytkowa, do której prowadzą jedne schody. Budynek nie posiada wind.

4.     W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

5.     Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

6.     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

7.     W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8.     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.

9.     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.