Konkurs na „Exlibris Biblioteki Szkolnej”
 
Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 
1.  Celem konkursu jest:
– wykonanie graficznego znaku biblioteki szkolnej,
– rozwijanie zdolności manualnych,
– propagowanie czytelnictwa,
– promocja biblioteki szkolnej.
2. Do konkursu można zgłaszać prace kolorowe lub czarno-białe, dowolnego kształtu o wymiarach nieprzekraczających 15 cm x 15 cm.
3. Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji: napis ex libris lub exlibris, nazwę instytucji w pełnym brzmieniu tj. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę autorską.
6. Podpisane ekslibrisy (na odwrocie pracy: imię, nazwisko, klasa) należy składać do 30 listopada 2023 r. w bibliotece szkolnej.
8. Najlepszy projekt będzie służył jako exlibris biblioteki szkolnej, którym będą sygnowane książki.
9. Trzy najlepsze prace  zostaną nagrodzone.
10. Wszystkie ekslibrisy biorące udział w konkursie stają się własnością szkoły. Wszystkie 
11. Przy wyborze najciekawszych prac Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
– czytelnością znaku własnościowego,
– estetyką wykonania,
– oryginalnością pomysłu,
– walorami artystycznymi.
Czym jest exlibris?
Ekslibris to graficznie opracowany znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, książki (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo z nazwą instytucji. Rysunki te (ekslibrisy, znaki, logo) mogą przedstawiać herb właściciela bądź jego portret. Znak własności, ekslibris biblioteki może zawierać widok biblioteki, miejscowość, w której biblioteka się znajduje, adekwatny do księgozbioru symbol lub inny znak kojarzony z biblioteką. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, przyklejoną do wewnętrznej strony okładki, w prostszej formie może to być pieczątka. Informuje o przynależności książki do określonego księgozbioru. Wykonywany zazwyczaj na zamówienie jest wyrazem szacunku właściciela dla książki i świadectwem jego troski o zapobieganie kradzieżom. Z uwagi na wartości artystyczne pełni też funkcję zdobniczą, dekoracyjną, podnosi walory estetyczne książki.
Ekslibris ma postać niedużej kartki papieru, zawierającej najczęściej takie elementy, jak:
– łacińskie wyrażenie „ex libris”, co dosłownie znaczy: „z książek”, „z księgozbioru” (np. „ex libris Biblioteki szkolnej” – „z księgozbioru Biblioteki szkolnej”);
– nazwę właściciela książki (nazwę instytucji, np. biblioteki; nazwisko lub inicjały osoby prywatnej);
– przedstawienie graficzne nawiązujące do pracy (zawodu) właściciela, jego zainteresowań,
– charakteru księgozbioru;
– rzadziej występującym elementem jest tekst słowny – motto czy dewiza postępowania właściciela.