Biblioteka szkolna zaprasza do konkursu literacko plastycznego „Nowa tajemnica Lassego i Mai”

 
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Cele konkursu: rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,motywowanie wychowanków do twórczości inspirowanej lekturą, zachęcanie do samodzielnych prób literackich i twórczości plastycznej.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II – IV.
4. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania, w którym przedstawione będą przygody Lassego i Mai rozwiązujących nową zagadkę detektywistyczną.
Opowiadanie należy  zilustrować.
5. Praca nie może powielać przygód Lassego i Mai znanych z książek i filmów z tymi bohaterami, musi być nową autorską historią.
6. Opowiadanie należy napisać komputerowo na kartce A4 (min.1 strona, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5).
7. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i FB biblioteki.
8. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni książkami.
9. Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 26 maja 2023 roku.
11. Ocenie podlegać będą:
▪ oryginalny tytuł,
▪ zgodność pracy z tematem, 
▪ interesujący przebieg akcji,
▪ oprawa plastyczna,
▪ kreatywność i samodzielność uczestnika konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, które będą wykorzystane do ogłoszenia wyników konkursu i na potrzeby organizatora.

Oceny prac dokona komisja konkursowa
 
Zapraszamy do udziału w konkursie !