Program ,,Aktywna tablica’’ w SP2

09.11.2022r. odbyło się zebranie zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczące
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ,,Aktywna tablica’’. W ramach dotacji szkoła
otrzymała tablicę interaktywną, tablety, laptopy oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi
ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz z niepełnosprawnościami.
Spotkanie miało na celu samodoskonalenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń wraz
z programami multimedialnymi wspomagające prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,
korekcyjno – kompensacyjnych, a także zajęć edukacyjnych.
Liczymy na to, że wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniami pozytywnie wpłynie na ich rozwój
psychomotoryczny, rozbudzi kreatywność i podniesie samoocenę.

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej