,,,,,

 

tel./fax 87 643 28 55 <> e-mail: admin@sp2aug.pl  <>  http://sp2aug.pl


webmaster: S. Polak, e-mail: spol2006@gmail.com

  Strona główna  Dyrekcja  Nauczyciele  Archiwum  sp2aug.pl  BIP www.gim2.vdl.pl
 

 

Pedagog szkolny


plan pracy pedagoga w formacie .pdf  

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Beata Palczewska (ul. Młyńska 35)

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

900 - 1430

900 - 1400

900 - 1430

900 - 1400

900 - 1300

 

 

Anna Pawłowska (ul. Nowomiejska 41)

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 - 1215

1330 - 1400

ul. Młyńska

845 - 1315

845 - 1315

800 - 1515

1000 - 1245

1330 - 1500

 

 

Stanisław Szczęsny (ul. Nowomiejska 41)

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1010 - 1210

1010 - 1310

1110 -1310

1010 -1210

ul. Młyńska

 

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W AUGUSTOWIE

(Klasy I – VII)

w roku szkolnym 2017/2018 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1. Diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego.         

1. Analiza dokumentów uczniów.

2. Zbieranie informacji o uczniach poprzez wywiady
z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami.

3. Zapoznanie się z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Wywiady środowiskowe, rozmowy z kuratorem sądowym, koordynatorem pieczy zastępczej.

5. Sporządzenie wykazu uczniów z rodzin objętych kuratelą sądową, objętych pieczą zastępczą, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
i orzeczenie o niepełnosprawności, uczniów drugorocznych.

 

wrzesień

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb  

2. Dbanie
o realizację obowiązku szkolnego.

1.    Analiza frekwencji na podstawie dzienników i informacji wychowawców oraz przedstawianie wyników Radzie Pedagogicznej.

2.    Informowanie dyrekcji i rodziców o absencji uczniów.

3.    Realizacja Znowelizowanej Ustawy o Systemie Oświaty po zmianach z dnia 22.06.2017 r., Ustawy Karta Nauczyciela, oraz o Ustawy Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 22.07.2008 r. art. 20 ust.1 i 2.

4.     Wspólne ustalanie z wychowawcami i Dyrekcją środków oddziaływania na uczniów opuszczających zajęcia szkolne.

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb  

3. Zadania   ogólnowychowawcze

1.     Współpraca ze wszystkimi nauczycielami
w zakresie prawidłowego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na uczniów w celu właściwego ukształtowania dojrzałości szkolnej.

2.     Wspomaganie wychowawców klas w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

3.     Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowaniu własnych dzieci.

4.   Pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle    
konfliktów rodzinnych.

5.     Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach wychowawczych.

6.     Udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności
w kontaktach rówieśniczych oraz trudności dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb  

4. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej

1.   Pomoc rodzicom w uzyskaniu stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przekazywanie informacji, pomoc w wypełnianiu druków
i uzasadnianiu wniosków.

2.   Pomoc uczniom z rodzin dotkniętych nieszczęśliwym zdarzeniem losowym w uzyskaniu zasiłku szkolnego po nagłym nieszczęściu.

3.   Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy „Nasza Ostoja”, lub świetlicy „TPD” uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej.

4.   Poznanie i organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin:

a)  alkoholowych,

b)  wielodzietnych,

c)  samotnych matek/ojców,

d)  zdemoralizowanych tzn. niezaradnych życiowo, kalekich, z innymi upośledzeniami psychicznymi i fizycznymi.

5.   Wnioskowanie o umieszczenie uczniów z rodzin szczególnie patologicznych do placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

wrzesień

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb  

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

wg potrzeb

 

5. Profilaktyka wychowawcza  

1.     Poznawanie środowiska rodzinnego uczniów naszej szkoły poprzez rozmowy z wychowawcami, wywiady rodzinne i środowiskowe.

2.     Ustalenie warunków opieki nad dziećmi przez ich rodziców: atmosfera rodzinna, warunki materialne, współpraca rodziny ze szkołą.

3.     Występowanie do sądu dla nieletnich
z wnioskami w sprawach opiekuńczych.

4.     Dążenie do wczesnego wykrywania nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych poprzez ścisłą obserwację i kierowanie na wstępne badania do poradni.

5.     Wykrywanie w środowisku rodzinnym czynników ujemnie wpływających na kształtowanie postaw społecznych uczniów.

6.     Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Kuratorami sądowymi, świetlicą ”Nasza Ostoja”, TPD, MOPS-em, PCPR, Sanepidem, Zespołem Interdyscyplinarnym.

7.     Zorganizowanie klasom młodszym (I-III)
w I półroczu spotkania z policjantem, który podejmie temat bezpieczeństwa dzieci w
 różnych sytuacjach życiowych.

8.     Zorganizowanie w klasach sprawiających problemy wychowawcze spotkań z psychologiem, policjantem.

9.     Objąć klasy  (IV-VII) cyklem prelekcji na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności o szkodliwości palenia papierosów, narkomanii, zagrożeń podczas korzystania
z Internetu, cyberprzemocy, dopalaczy.

10.  Organizowanie w szkole Dnia Tolerancji 16 XI
i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 20 XI.

11.  Przystąpienie do realizacji programów edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Trzymaj Formę!” organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Augustowie.

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

 

 

 

16.XI. 2017 20.XI. 2017

cały rok szkolny, wg potrzeb

6. Praca korekcyjno - wyrównawcza

1. Współudział w podnoszeniu poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej

a)     organizowanie zespołów wyrównawczych,  korekcyjno-kompensacyjnych kl. I - VII,

b)     wykrywanie fragmentarycznych deficytów rozwojowych,

c)     obserwacja ucznia niedostosowanego społecznie, podejrzanego o upośledzenie w stopniu lekkim. Objęcie go zajęciami socjoterapeutycznymi, rewalidacyjnymi i logopedycznymi.

d)     organizowanie innych form pomocy uczniom z zaniedbanych środowisk rodzinnych (świetlica środowiskowa).

2. Terapia wychowawcza

a)     rozmowy z uczniami – eliminowanie napięć związanych ze stresem szkolnym,

b)     rozmowy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi – wspólne wypracowywanie metod i sposobów oddziaływania na ucznia z problemami szkolnymi,

c)     udzielanie porad rodzicom w szerokim tego słowa znaczeniu w zależności od problemu z jakim rodzic przychodzi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

7. Indywidualna opieka pedagogiczna

1.     Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, problemów rodzinnych, funkcjonowania w grupach rówieśniczych, środowisku społecznym.

2.     Udzielanie porad poprzez rozmowy z w/w uczniami, ich rodzicami i wychowawcami.

3.     Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego naszych uczniów w szkole i poza nią.

4.     Pomoc uczniom posiadającym trudności
w kontaktach z rówieśnikami.

5.     Objęcie szczególną indywidualną opieką uczniów
z  zaburzeniami emocjonalnymi.

6.     Omawianie na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego spraw związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą szkoły uwzględniając szczególnie indywidualne przypadki.

7.     Kierowanie rodziców do różnych, innych instytucji mających na celu udzielenie pomocy dzieciom i rodzinom.

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

8. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

1.     Kierowanie na badania do Poradni P-P.

2.     Uświadomienie rodzicom skutków lekceważenia trudności w nauce u swoich dzieci.

3.     Kierowanie rodziców na konsultacje indywidualne do psychologów Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Augustowie lub Poradni Zdrowia Psychicznego w Suwałkach.

4.     Udzielanie rodzicom informacji na temat pracy
z dzieckiem dyslektycznym w domu.
 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

Beata Palczewska

 Stanisław Szczęsny

 

 

 

  Pozostałe wiadomości - patrz Archiwum

 

ROZKŁAD DZWONKÓW

lekcja

od - do

1.

800 - 845

2.

855 - 940

3.

  950 - 1035

4.

1045 - 1130

5.

1140 - 1225

6.

1245 - 1330

7.

1340 - 1425

8.

1435 - 1520

9.

1530 - 1615

JESTEŚMY NA FACEBOOK

http://sp2aug.pl/testy_info.html


Copyright © 2002-2018 sp2aug.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1